30cm Narabe Yukimi Japanese Lantern

30cm Narabe Yukimi Japanese Lantern