45cm Narabe Yukimi Japanese Lantern

45cm Narabe Yukimi Japanese Lantern