60cm Narabe Yukimi Japanese Lantern

60cm Narabe Yukimi Japanese Lantern