90cm Narabe Yukimi Japanese Lantern

90cm Narabe Yukimi Japanese Lantern