Kakudai Kaku japanese stone lantern

Kakudai Kaku japanese stone lantern displayed at the Japanese Garden centre