90cm Narabe Yukimi granite lantern

90cm Narabe Yukimi granite lantern